Kontakt oss

allmennpsykologi@gmail.com

Om oss

Om oss

Norsk forening for allmennpsykologi (NFA) er en faglig interesseforening

Formålet er å fremme det psykologfaglige behandlingsarbeidet innen primærhelsetjenesten. Vi vil utvikle faget allmennpsykologi. Vi vil spre gode verktøy og praksiseksempler. Vi vil arbeide for distriktsvennlige løsninger og lik tilgang til psykisk helsehjelp over hele landet.  Her kan du lese mer om foreningens vedtekter og hvem som er i styret.

Organisasjonsnummer: 928137635

Styret og verv 2022- 2024:

Leder:

Anne-Kristin Imenes – Nøtterøy

Styremedlemmer: 

Anders Skuterud – Oslo

Marte Sandbukt Pettersen – Modum

Viviann Sandberg Larsen – Trondheim kommune

Are Egenæs-Svendsen – Flekkefjord kommune

Rebin Badkan – Halden kommune

Lene Sommerseth Hansen – Vågan kommune

Mari Eidissen Myrland – Karlsøy kommune

Kristin Haugland – Hamar kommune

 

Valgkomite:

Simen Mjøen Larsen

Catharina Carming Vestmoen

Revisor:

Bjørn Z. Ekelund

 

Vedtekter for Norsk forening for allmennpsykologi

 • 1. Organisasjon

1.1. Norsk forening for allmennpsykologi er en faglig forening innenfor Norsk psykologforening, som ble godkjent av Landsmøtet 2022, jfr. § 12 i Lover for Norsk Psykologforening. Foreningen kan også omtales som Allmennpsykologisk forening. Den årlige konferansen har navnet Allmennpsykologisk årskonferanse.

1.2 Norsk forening for allmennpsykologi er landsdekkende og er en faglig interesseforening etablert innen allmennpsykologi.

1.3 Foreningen inngår i Psykologforeningens formelle organisasjonsstruktur, er således en del av Norsk Psykologforening og kan benytte Psykologforeningens logo.

1.4 Foreningens organer er: Styre, valgkomité og årsmøte.

1.5 Foreningen bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet en organisasjonsplan hvor det fremgår hvilke faste utvalg styret skal ha og hvilke funksjoner som er tillagt det enkelte utvalg.

1.6 Foreningen bestemmer selv, gjennom vedtak på årsmøtet, eventuelle retningslinjer for foreningens virksomhet innen rammen av normalvedtektene.

Gjeldende retningslinjer:

 • Formålet er å fremme det psykologfaglige behandlingsarbeidet innen primærhelsetjenesten og utvikle fagfeltet i henhold til etiske prinsipper for nordiske psykologer og prinsipperklæring for evidensbasert psykologisk praksis.
 • Foreningen skal arrangere faglige møter og fungere som et kontaktforum for faglige diskusjoner for psykologer som jobber innen, eller har interesse for, behandlingsarbeidet i primærhelsetjenesten.
 • Foreningen skal fremme fagpolitisk arbeid og stimulere til at psykologer bidrar til og deltar i den offentlige diskusjonen om arbeidet i primærhelsetjenesten.
 • Foreningen skal bidra med undervisning, opplysning om forskning, og stimulere til forskning om allmennpsykologiske problemstillinger.
 • Foreningen skal fremme gode allmennpsykologiske tjenester til hele befolkningen.

1.7 Foreningen er forpliktet av Psykologforeningens vedtatte fagpolitikk.

 • 2. Medlemskap

2.1 Foreningen er åpen for alle psykologer som er medlem av Norsk psykologforening. Medlemmer er de som betaler årsavgift eller deltar på det årlige seminaret og betaler seminaravgift. Andre vil også kunne melde sin interesse, bidra og få informasjon.

2.2 Medlemmer i den faglige foreningen er valgbare til verv og har stemmerett på årsmøtene.

2.3 Studentmedlemmer har tale- og forslagsrett på foreningens møter.

2.4 Foreningen har eget medlemsregister som samkjøres med Psykologforeningens register.

 • 3. Årsmøtet

3.1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

3.2 Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av desember.

3.3 Innkalling skjer skriftlig med minst 8 ukers varsel.

3.4 Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet.

3.5 Fullstendig saksliste, innstilling fra valgkomite og andre forslag på styremedlemmer, må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

3.6 Saker som er fremmet på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

3.7 Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av møteleder og referent
 • Foreningens årsmelding
 • Foreningens regnskap i revidert stand
 • Innkomne forslag
 • Vedta foreningens budsjett
 • Velge:

o a. Leder og kasserer

o b. Styremedlem(mer)

o c. Valgkomite

o d. Revisor

 

 • 4. Ekstraordinære årsmøter

4.1 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

4.2 Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

 • 5. Styret

5.1 Interesseforeningen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder/sekretær og kasserer, samt det nødvendige antall styre – og varamedlemmer som skal til å ivareta foreningens oppgaver, vanligvis begrenset til 10.

5.2 Styremedlemmer velges vanligvis for 2 år av gangen. Det tilstrebes en balanse mellom tiltredelse i styret for å sikre kontinuitet og fornyelse i styret.

5.3 Foreningens styre skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser
 • Ivareta og koordinere arbeidet i henhold til foreningens formål og program
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • Representere foreningen utad
 • Arrangere faglig årsmøte, fortrinnsvis samtidig med formelt årsmøte med dagsorden etter vedtektene.
 • Bidra til arenaer for faglige drøftinger og fellesskap.
 • Legge forholdene til rette for at medlemmer kan delta i diskusjoner i fagmiljøet og i det offentlige, om saker innenfor foreningens målsetning.

5.4 Styremøter innkalles når leder eller minimum 3 medlemmer av styret ønsker dette. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

5.5 Styret fører protokoll fra sine møter.

 • 6. Valgkomiteen

6.1 Valgkomiteen følger de tidsfrister og prosedyrer som vanlig for foreninger av denne type.

6.2 Komiteen velger selv en leder som koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med foreningens styre.

6.3 Komiteen skal arbeide aktivt med å fremskaffe kandidater til de nevnte verv.

 

 • 7. Signaturrett/opptre på vegne av foreningen

7.1 Følgende personer kan signere på offentlige dokumenter, og inngå økonomiske avtaler på vegne av foreningen:

– Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap

7.2 Følgende personer kan betale regninger og/eller godkjenne utgifter på vegne av foreningen.

– Kasserer alene

– Styrets leder alene

 • 8. Grupper/avdelinger

8.1 Foreningen kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Foreningens styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

8.2 Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper.

8.3 Avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser vil hefte hele foreningen, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjennelse.

 • 9. Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene

 • 10. Foreningens oppløsning

10.1 Foreningen kan oppløses etter vedtak av årsmøtet med 2/3 flertall.

10.2 Eventuelt gjenværende midler ved foreningens oppløsning tilfaller en nærmere bestemt brukerorganisasjon innen psykisk helse.